Bà Triệu cùng vối bà con trong khổi phổ phí bảo hiểm vật chất xe ô tô

mặt trận rồi. Bà Nguyệt đứng bật dậy sừng sốt:B Cái gì? Nó. ,, nó mà ra mặt trận?Ông Hùng khẽ gật Uău;Tôi đíì hòi trôn quện đoàn thanh niôn. Nổ vói cối Tâm dã xung phong di đẩp phòng tuyến ổng ngùng một lát – Cúng chẳng sao dAu, chi ít lâu là chúng nổ vò. Tròi oi! Thế mà tôi cứ tuồng. – Bà Nguyệl ren rĩ. Ồng Hùng nhìn bà âu yếm bào:Ngày mai tỏi cũng phải di rồi.

Bà Nguyệt hoàng hót nhìn ông:Ồng cũng di.

Thế tôi ỏ nhà một mình biết xoay xỏ làm sao?Ông Hùng nắm lấy vai vọ an ủi:Sao lại một mình? Còn vọ chồng con Ngà,. Vả lại ngày xưa bà chẳng đã ỏ nhà một mình vói mấy đứa nhỏ mãi đấy sao? Tôi chi đi công tác mấy hôm thôi mà!Bà.

Giọng bao hiem tnds xe oto bà thảng thốt bao hiem tnds xe oto buồn:Lại chiến tranh! Sao dân mình khổ mãi thể này hỏ ông?Tiếng còi cùa người chi huy cống. Giò tan tàm dã lâu, xe cộ trên đuòng cũng dã thua bốt, lác dác đã có nhiều nhà bật dcn. Dã hai hôm nay hà Lộ Chi tham gia dào hầm trú ẩn ngâ năm đưòng Bà Triệu cùng vối bà con trong khổi phổ. Bà íhấy khỏe ra, bao nhiêu khổ đau, buồn bực trong nguòi nhu đuực cái không khí hỉing hực sôi dộng cùa mọi ngưòi.

lù hỏm ở trôn chỗ Lan vồ, bà ốm mất mấy ngày, ông Nam ra súc khuyôn giải vợ. Ông mức phí bảo hiểm xe ô tô quyết định đua mức phí bảo hiểm xe ô tô bà vè thị xá Thanh Hóa đổ Um Lan, mặc dù ông khổng tin là Lan lạí có thể ôm con vồ tận Thanh. Ông cho rằng cần phải iàm nhu thế để bà khuây khỏa, còn ông sẽ đi tìm Lan ỏ một hưỏng khác.

Ỏ phí bảo hiểm vật chất xe ô tô Thanh Hóa về Hà Nội, vừa dịp cả thành phó phí bảo hiểm vật chất xe ô tô đang buóc vào cuộc chuẩn bị chiến đấu mói. Gia đình ông Nam cũng bị cuốn hút vào công việc chung của mọi nguòi. Việc nôn nóng tìm kiếm Lan cũng đành tạm xếp lại. Bà Lệ Chi đang cùng bà Toàn và mấy bà núa rảo bưóc trên hè phố, bỗng bà để ý đến một chiếc xe máy từ xa đang.

Add Comment